Collect regulations of some countries in the world on Intellectual Property Rights

Collect regulations of some countries in the world on Intellectual Property Rights
Posted date: 12/08/2023

MỤC LỤC

TABLE OF CONTENTS

 

TỔNG HỢP QUY ĐỊNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

COLLECT REGULATIONS OF SOME COUNTRIES IN THE WORLD ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

 

STT

No.

TÊN VĂN BẢN

NAME OF DOCUMENT

TRANG

PAGE

 1.  

 

INDUSTRIAL DESIGNS REGULATIONS OF SAINT LUCIA 2003

 

LUẬT KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP CỦA SAINT LUCIA 2003

 

1-24

 1.  

 

TRADEMARK ACT OF THAILAND 1991

 

ĐẠO LUẬT NHÃN HIỆU CỦA THÁI LAN 1991

 

25-62

 1.  

 

INDUSTRIAL PROPERTY LAW TURKEY 2016

 

LUẬT SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THỔ NHĨ KỲ 2016

 

63-272

 1.  

 

LAW OF UKRAINE  “ON THE PROTECTION OF INTERESTS OF PERSONS IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL PROPERTY DURING THE MARTIAL LAW IN CONNECTION WITH THE MILITARY AGGRESSION OF THE RUSSIAN FEDERATION AGAINST UKRAINE” 2022

 

LUẬT UKRAINE “VỀ VIỆC BẢO VỆ LỢI ÍCH CỦA NHỮNG NGƯỜI TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG THỜI GIAN THIẾT QUÂN LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI XÂM LƯỢC QUÂN SỰ CỦA LIÊN BANG NGA CHỐNG LẠI UKRAINE” 2022

 

273-274

 1.  

 

LAW ON AMENDING CERTAIN LAWS OF UKRAINE CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY AUTHORITY 2020

 

LUẬT SỬA ĐỔI MỘT SỐ LUẬT CỦA UKRAINE LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÀNH LẬP CƠ QUAN SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUỐC GIA 2020

 

275-323

 1.  

 

INTELLECTUAL PROPERTY ACT UNITED KINGDOM 2014

 

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VƯƠNG QUỐC ANH 2014

 

353-366

 1.  

 

RESOLUTION OF THE CABINET OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON APPROVAL OF THE REGULATION ON INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY UNDER MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

 

NGHỊ QUYẾT CỦA NỘI BỘ TRƯỞNG CỘNG HÒA UZBEKISTAN VỀ PHÊ DUYỆT QUY CHẾ CƠ QUAN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THUỘC BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA UZBEKISTAN 2019

 

367-381

 1.  

 

THE JAMAICA INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE ACT 2002

 

ĐẠO LUẬT VĂN PHÒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ JAMAICA 2002

 

382-395

 1.  

 

THE PATENTS AND DESIGN ACT OF JAMAICA 2020

 

ĐẠO LUẬT THIẾT KẾ VÀ BẰNG SÁNG CHẾ CỦA JAMAICA 2020

 

396-509

 1.  

 

LAW ON COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS ACT OF ALBANIA 2016

 

LUẬT BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN LIÊN QUAN CỦA ALBANIA 2016

 

510-610

 1.  

 

INTELLECTUAL PROPERTY LAWS AMENDMENT ACT AUSTRALIA 2006

 

ĐẠO LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ AUSTRALIA 2006

 

611-655

 1.  

 

THE LAW OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON ENFORCEMENT OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND FIGHT AGAINST PIRACY 2012

 

LUẬT CỦA CỘNG HÒA AZERBAIJAN VỀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHỐNG VI PHẠM BẢN QUYỀN 2012

 

656-670

 1.  

 

STATUTE LAW OF THE BAHAMAS ON INDUSTRIAL PROPERTY 2001

 

ĐẠO LUẬT CỦA BAHAMAS VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 2001

 

671-715

 1.  

 

LAW ON PATENTS AND UTILITY MODELS BAHRAIN 2004

 

LUẬT SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH NĂM BAHRAIN 2004

 

735-788

 1.  

 

LAW OF THE REPUBLIC OF BELARUS NO. 160-Z OF DECEMBER 16, 2002, ON PATENTS FOR INVENTIONS, UTILITY MODELS, AND INDUSTRIAL DESIGNS

 

LUẬT CỦA CỘNG HÒA BÊLARUT SỐ 160-Z NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ BẰNG SÁNG CHẾ CHO SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH VÀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

789-813

 1.  

 

LAW NO. 2005­30 OF APRIL 5, 2006, ON THE PROTECTION OF COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHTS IN THE REPUBLIC OF BENIN

 

LUẬT SỐ 200530 NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 2006 VỀ VIỆC BẢO VỆ BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN LIÊN QUAN TẠI CỘNG HÒA BENIN

 

814-845

 1.  

 

INDUSTRIAL PROPERTY ACT BOTSWANA 1996

 

LUẬT SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP BOTSWANA 1996

 

846-923

 1.  

 

INDUSTRIAL PROPERTY LAW OF CHILEAN 2007

 

LUẬT SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP CỦA CHILE 2007

 

924-962

 1.  

 

LAW NO. 35 OF MAY 10, 1996 ENACTING PROVISIONS ON INDUSTRIAL PROPERTY OF PANAMA

 

LUẬT SỐ 35 NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1996 BAN HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP CỦA PANAMA

 

1068-113

 1.  

 

INDUSTRIAL PROPERTY LAW OF MEXICO 1994

 

LUẬT SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP CỦA MEXICO 1994

 

1114-1187

 1.  

 

TRADEMARK LAW 2019 MYANMAR

 

LUẬT NHÃN HIỆU 2019 MYANMAR

 

1188-1209

 1.  

 

AN ACT PRESCRIBING THE INTELLECTUAL PROPERTY CODE AND ESTABLISHING THE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, PROVIDING FOR ITS POWERS AND FUNCTIONS, AND FOR OTHER PURPOSES OF PHILIPPINES 2015

 

ĐẠO LUẬT QUY ĐỊNH BỘ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ, QUY ĐỊNH CHO QUYỀN HẠN VÀ CHỨC NĂNG CỦA CƠ QUAN VÀ CHO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC CỦA PHILIPPINES 2015

 

1210-1324

 1.  

 

INDUSTRIAL PROPERTY LAW OF POLAND 2000 AMEND 2013

 

LUẬT SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP CỦA BA LAN 2000 SỬA ĐỔI 2013

 

1325-1434

 1.  

 

LAW NO. 7 OF 2002 ON THE PROTECTION OF COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHTS OF QUATA

 

LUẬT SỐ 7 NĂM 2002 VỀ BẢO VỆ BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN LÁNG GIỀNG CỦA QUATA

1435-1453

 

Link for reading: COLLECT REGULATIONS OF SOME COUNTRIES IN THE WORLD ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

CONTACT US:

 

Lawyers in Da Nang:

99 Nguyen Huu Tho, Quan Hai Chau, Da Nang city

Lawyers in Hue:

56A Dien Bien Phu, Hue City, Thua Thien Hue

Lawyers in Ho Chi Minh City:

No. 122 Dinh Bo Linh Street, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Lawyers in Ha Noi:

Room 501, 5th Floor, No. 11, Lane No. 183, Dang Tien Dong Street, Dong Da District, Ha Noi

Lawyers in Nghe An:

 No. 19 V.I Lenin street, Vinh City, Nghe An Province

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Phone: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

T SÁCH NGH LUT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIĐÀN NGH LUT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Youtube: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

Telegram: https://t.me/luatsufdvn

Group “Legal forum for foreigners in Vietnam”: https://www.facebook.com/groups/legalforeignersinvietnam

Hotline tư vấn: 0772096999
Zalo