Collection of Foreign Exchange Acts of some countries in the world

Collection of Foreign Exchange Acts of some countries in the world
Posted date: 09/08/2023

MỤC LỤC

TABLE OF CONTENTS

TỔNG HỢP CÁC ĐẠO LUẬT VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

COLLECTION OF FOREIGN EXCHANGE ACTS OF SOME COUNTRIES IN THE WORLD

 

STT/

No.

TÊN VĂN BẢN/NAME OF THE LAW

TRANG/ PAGE

1

FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS ACT IN 2017 OF SOUTH KOREA

 

ĐẠO LUẬT GIAO DỊCH NGOẠI HỐI NĂM 2017 CỦA HÀN QUỐC

 

1-21

2

THE FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT LAW IN 2012 OF MYANMAR

 

LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI HỐI NĂM 2012 CỦA MYANMAR

 

22-28

3

LAW ON FOREIGN EXCHANGE OPERATIONS IN 2001 OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

 

LUẬT HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI NĂM 2001 CỦA CỘNG HÒA MACEDONIA

 

29-52

4

LAW ON FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS IN 2019 OF THE REPUBLIC OF SERBIA

 

LUẬT GIAO DỊCH NGOẠI TỆ NĂM 2019 CỦA CỘNG HÒA SERBIA

 

53-88

5

CURRENCY EXCHANGE CONTROL ACT IN BE 2485 OF THAILAND

 

ĐẠO LUẬT KIỂM SOÁT TRAO ĐỔI TIỀN TỆ NĂM 1941 (THEO PHẬT LỊCH LÀ NĂM BE 2485) CỦA THÁI LAN

 

89-94

6

THE FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT ACT IN 1999 OF INDIA

 

ĐẠO LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI HỐI NĂM 1999 CỦA ẤN ĐỘ

 

95-115

7

LAW ON FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT IN 2014 OF LAO

 

LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI HỐI NĂM 2014 CỦA LÀO

 

116-128

8

ORDINANCE ON FOREIGN EXCHANGE CONTROL IN 2005 OF VIETNAM

 

PHÁP LỆNH QUẢN LÝ NGOẠI HỐI NĂM 2005 CỦA VIỆT NAM

 

129-140

9

THE FOREIGN EXCHANGE ACT IN 1995  (AMENDED IN 2004)  OF THE SLOVAK REPUBLIC

 

ĐẠO LUẬT NGOẠI HỐI NĂM 1995 (SỬA ĐỔI NĂM 2004) CỦA CỘNG HÒA SLOVAK

 

141-161

10

LAW ON FOREIGN EXCHANGE IN 1997 OF CAMBODIA

 

LUẬT NGOẠI HỐI NĂM 1997 CỦA CAMPUCHIA

 

162-165

11

FOREIGN EXCHANGE LAW IN 2021 OF BRAZIL

 

LUẬT NGOẠI HỐI NĂM 2021 CỦA BRAZIL

 

166-176

12

FOREIGN EXCHANGE REGULATION ACT IN 1947 (AMENDED IN 2020) OF PAKISTAN

 

ĐẠO LUẬT QUY ĐỊNH NGOẠI HỐI NĂM 1947 (SỬA ĐỔI NĂM 2020) CỦA PAKISTAN

 

177-200

 

Link for reading: Collection of Foreign Exchange Acts of some countries in the world

CONTACT US:

 

Lawyers in Da Nang:

99 Nguyen Huu Tho, Quan Hai Chau, Da Nang city

Lawyers in Hue:

56A Dien Bien Phu, Hue City, Thua Thien Hue

Lawyers in Ho Chi Minh City:

No. 122 Dinh Bo Linh Street, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Lawyers in Ha Noi:

Room 501, 5th Floor, No. 11, Lane No. 183, Dang Tien Dong Street, Dong Da District, Ha Noi

Lawyers in Nghe An:

 No. 19 V.I Lenin street, Vinh City, Nghe An Province

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Phone: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

T SÁCH NGH LUT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIĐÀN NGH LUT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Youtube: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

Telegram: https://t.me/luatsufdvn

Group “Legal forum for foreigners in Vietnam”: https://www.facebook.com/groups/legalforeignersinvietnam

Hotline tư vấn: 0772096999
Zalo