Learning Legal English through Judgments: Judgment Trump International Golf Club Scotland Limited an

Learning Legal English through Judgments: Judgment Trump International Golf Club Scotland Limited and another (Appellants) & The Scottish Ministers (Respondents) (Scotland)
Posted date: 03/08/2023

PRESS SUMMARY

TÓM TẮT

 

BACKGROUND TO THE APPEAL

NỘI DUNG KHÁNG CÁO

Trump International Golf Club Scotland Ltd (“TIGC”) has developed a golf resort at Menie Estate and Menie Links, Balmedie, Aberdeenshire. In 2011, Aberdeen Offshore Wind Farm Ltd applied for consent[1] under s.36 of the Electricity Act 1989 (“the 1989 Act”) to construct and operate the European Offshore Wind Deployment Centre in Aberdeen Bay. The application concerned the construction of up to 11 wind turbines, which might be of different sizes, with a maximum power generation of 100 MW. The proposed windfarm would be located about 3.5km from the golf resort and would be seen by people at the resort. TIGC opposed the application[2]. In March 2013, the Scottish Ministers granted consent (“the Consent”) for the development and operation of the windfarm subject to conditions. TIGC challenged the Consent on various grounds in the Scottish courts without success.

 

Trump International Golf Club Scotland Ltd (“TIGC”) đã phát triển một khu nghỉ dưỡng sân golf tại Menie Estate và Menie Links, Balmedie, Aberdeenshire. Năm 2011, Aberdeen Offshore Wind Farm Ltd đã nộp đơn xin chấp thuận theo Điều 36 của Đạo luật Điện năm 1989 ("Đạo luật 1989") để xây dựng và vận hành Trung tâm Phát triển Điện gió Ngoài khơi Châu Âu tại vịnh Aberdeen. Hồ sơ liên quan đến việc xây dựng 11 tuabin gió, có thể có kích cỡ khác nhau, với công suất phát điện tối đa là 100 MW. Trang trại gió sẽ nằm cách khu nghỉ dưỡng sân golf khoảng 3,5km và từ khu nghỉ dưỡng có thể nhìn thấy trang trại. TIGC đã phản đối đơn xin cấp phép. Tháng 3 năm 2013, Bộ trưởng Scotland đã cấp phép ("Cấp phép") cho việc phát triển và vận hành trang trại gió với một số điều kiện. TIGC đã nộp đơn khởi kiện việc Cấp phép với những cơ sở khác nhau tại nhiều Tòa án Scotland nhưng tất cả đều không thành công.

 

TIGC appealed to the Supreme Court on two remaining grounds, arguing that the Consent should be quashed[3]: (a) because the Scottish Ministers had no power under the 1989 Act to grant consent to the windfarm application as only the holder of a licence to generate, transmit, or supply electricity granted under s.6, or a person exempted under s.5 from holding such a licence may apply under s.36 (“the Section 36 Challenge”); and (b) because condition 14 of the Consent, which requires the submission and approval of a design statement, is void for uncertainty (“the Condition 14 Challenge”)

 

TIGC đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao với hai căn cứ, cho rằng việc Cấp phép nên bị bác bỏ: (a) bởi vì theo Đạo luật 1989, Bộ trưởng Scotland không có quyền cấp phép đối với các hồ sơ trang trại gió, chỉ người có giấy phép sản xuất, truyền tải hoặc cung cấp điện theo Điều 6 hoặc người được miễn xin giấy phép theo Điều 5 thì mới có thẩm quyền theo Điều 36; và (b) theo điều kiện 14 của việc Cấp phép, yêu cầu đệ trình và chấp thuận bản trình bày thiết kế, tuy nhiên theo TIGC điều kiện này vô hiệu vì không rõ ràng.

 

JUDGMENT

BẢN ÁN

The Supreme Court unanimously dismisses the appeal[4] by TIGC. There are five reasons for this:

 

Tòa án Tối cao nhất trí bác bỏ đơn kháng cáo của TIGC. Với 5 lý do là:

 

1.      The 1989 Act aimed to liberalise the British electricity market by privatisation. The policy did not address who would construct generating stations, and it was not a necessary part of the policy that the persons who built generating stations would also be the persons generating the electricity.

 

Đạo luật 1989 nhằm tự do hóa thị trường điện của Anh thông qua việc tư nhân hóa. Chính sách không đề cập đến ai sẽ xây dựng các nhà máy điện, và trong phần bắt buộc của chính sách không quy định việc những người xây dựng nhà máy điện cũng sẽ là những người sản xuất điện.

 

2.      The 1989 Act contains two separate regulatory regimes[5]: (a) one for the construction of generation stations and overhead lines, and (b) one for the licensing of electricity supply, including generation. Since devolution, there have been separate regulators for those activities in Scotland.

 

Đạo luật 1989 có hai hệ thống quy định riêng biệt: (a) một quy định về xây dựng các trạm phát điện và đường dây trên không, và (b) một quy định về cấp phép cung cấp điện, bao gồm cả việc sản xuất điện. Kể từ khi phân quyền, ở Scotland đã có các cơ quan quản lý riêng biệt cho những hoạt động đó.

 

3.      Parliament did not create a regulatory gap[6] by allowing persons who are not subject to environmental duties under para 3(1) of Schedule 9 to apply for construction consents under s.36. The Scottish Ministers have a duty when considering a s.36 application to have regard to environmental matters, and wide powers to impose conditions to protect the environment.

 

Nghị viện Anh không tạo ra lỗ hổng pháp lý khi cho phép những người không phải chịu trách nhiệm về môi trường theo đoạn 3(1) của Phụ lục 9 nộp đơn xin phép xây dựng theo Điều 36. Khi xem xét đơn xin theo Điều 36, các Bộ trưởng Scotland có nhiệm vụ xem xét các vấn đề liên quan đến môi trường và có quyền đưa ra các điều kiện bảo vệ môi trường.

 

4.      There is no need to require a s.36 applicant to hold in advance a generating licence or exemption, as the Scottish Ministers may (pursuant to s.36(5)) include appropriate conditions in a consent.

 

Không cần thiết yêu cầu người nộp đơn theo Điều 36 phải sở hữu trước giấy phép hoạt động nhà máy điện hoặc thuộc trường hợp được miễn, vì Bộ trưởng Scotland có thể (theo Điều 36(5)) bao gồm các điều kiện phù hợp trong giấy phép.

 

5.      It is established practice in both British jurisdictions for commercial organisations to apply for and obtain s.36 consents before they seek a licence to generate electricity, or an exemption.

 

Trong thực tiễn, điều này đã được thiết lập ở cả hai khu vực tài phán ở Anh, nơi các tổ chức thương mại nộp đơn và nhận sự chấp thuận theo Điều 36 trước khi họ yêu cầu giấy phép sản xuất điện hoặc được miễn giấy phép.

Link for reading: LEARNING LEGAL ENGLISH THROUGH JUDGMENTS: JUDGMENT TRUMP INTERNATIONAL GOLF CLUB SCOTLAND LIMITED AND ANOTHER (APPELLANTS) & THE SCOTTISH MINISTERS (RESPONDENTS) (SCOTLAND)[1] "Apply for consent" – Đơn xin chấp thuận: Thường đề cấp đến quá trình tìm kiếm sự đồng ý hay chấp thuận bằng văn bản từ cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có thẩm quyền trước khi thực hiện một hoạt động hoặc đưa ra một quyết định cụ thể. Cụ thể: Khi một người (tổ chức) muốn thực hiện một hoạt động mà yêu cầu sự đồng ý phê duyệt hoặc chấp thuận từ chính phủ, tổ chức hoặc cá nhân khác thì người (tổ chức) đó phải “apply for consent”, bằng cách nộp một đơn xin chấp thuận hoặc làm theo quy trình, đáp ứng các yêu cầu và điều kiện của cơ quan có thẩm quyền. Nếu đơn được chấp thuận, người (tổ chức) đó có quyền thực hiện hoạt động hoặc hưởng lợi như đã yêu cầu. (Tham khảo tại: https://www.lawinsider.com/dictionary/consent-application )

 

[2]Oppose the application – Phản đối, không đồng ý với việc đệ trình đơn, yêu cầu hoặc xin chấp thuận từ người (tổ chức) khác. Khi một người hay một tổ chức “oppose the application”, họ thể hiện sự không đồng tình hoặc không ủng hộ đề xuất, yêu cầu của người khác và có thể đưa ra lý lẽ, bằng chứng để lập luận. (Tham khảo tại: https://www.lawinsider.com/dictionary/opposed )

 

[3] Quash” – Hủy bỏ hoặc bác bỏ một quyết định, bản án do một cơ quan có thẩm quyền (tòa án) ban hành trước đó. (Tham khảo tại: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quash )

 

[4] Dismiss the appeal” – Từ chối hoặc bác bỏ đơn kháng cáo. Điều này thường xảy ra khi nguyên đơn và/hoặc bị đơn không đồng ý với quyết định hoặc phán quyết của tòa án cấp dưới và nộp đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn như tòa phúc thẩm. Nếu tòa phúc thẩm quyết định “dismiss the appeal”, nghĩa là đơn kháng cáo bị bác bỏ và bản án của tòa cấp dưới được giữ nguyên. (Tham khảo tại: https://legal-explanations.com/blog/dismissal-of-appeal-definition-and-legal-meaning/ )

 

[5] Regulatory regime” – Hệ thống quy định, quy chế pháp luật được thiết lập và thực thi bởi các cơ quan chính phủ hoặc tổ chức có thẩm quyền để quản lý và điều hành một lĩnh vực cụ thể hoặc một ngành công nghiệp. Hệ thống “regulatory regime” bao gồm luật pháp, quy tắc, và tiêu chuẩn được thiết lập để định rõ các hành vi được cho phép, cấm, hoặc điều chỉnh một lĩnh vực. Các quy định trong “regulatory regime” thường được duy trì, sửa đổi hoặc điều chỉnh để phù hợp với sự thay đổi của tình hình kinh tế, xã hội và công nghệ. (Tham khảo tại: https://www.lawinsider.com/dictionary/regulatory-regime . )

 

[6] Regulatory gap” – Sự thiếu sót, hạn chế và lỗ hổng trong hệ thống quy định pháp luật hiện hành, dẫn đến việc không có quy định hoặc quy định không rõ ràng, không đủ để điều chỉnh một hoạt động cụ thể hoặc một lĩnh vực nào đó. Điều này có thể xảy ra khi công nghệ, thị trường, hoặc xã hội phát triển nhanh chóng và vượt qua khả năng của hệ thống quy định hiện có, hoặc do các lỗ hổng và sơ hở trong quá trình làm luật và thi hành pháp luật. (Tham khảo tại: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/eplp-ms-1.pdf )

CONTACT US:

 

Lawyers in Da Nang:

99 Nguyen Huu Tho, Quan Hai Chau, Da Nang city

Lawyers in Hue:

56A Dien Bien Phu, Hue City, Thua Thien Hue

Lawyers in Ho Chi Minh City:

No. 122 Dinh Bo Linh Street, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Lawyers in Ha Noi:

Room 501, 5th Floor, No. 11, Lane No. 183, Dang Tien Dong Street, Dong Da District, Ha Noi

Lawyers in Nghe An:

 No. 19 V.I Lenin street, Vinh City, Nghe An Province

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Phone: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

T SÁCH NGH LUT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIĐÀN NGH LUT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Youtube: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

Telegram: https://t.me/luatsufdvn

Group “Legal forum for foreigners in Vietnam”: https://www.facebook.com/groups/legalforeignersinvietnam

Hotline tư vấn: 0935 643 666
Zalo