Ý KIẾN BỔ SUNG CỦA TÒA PHÚC THẨM KHU VỰC LIÊN BANG HOA KỲ VỀ TRANH CHẤP SÁNG CHẾ

Ý KIẾN BỔ SUNG CỦA TÒA PHÚC THẨM KHU VỰC LIÊN BANG HOA KỲ VỀ TRANH CHẤP SÁNG CHẾ
Posted date: 07/06/2022

Nội dung vụ kiện:

Bằng sáng chế của Windy CIty có chung một đặc điểm kỹ thuật và thường liên quan đến các phương pháp giao tiếp qua mạng dựa trên máy tính. Đúng một năm sau khi được tống đạt đơn khiếu nại về vi phạm của Windy City, Facebook đã kịp thời yêu cầu xem xét lại giữa các bộ phận (IPR). Windy City vẫn chưa xác định các tuyên bố cụ thể mà họ đã khẳng định trong thủ tục vi phạm. Hội đồng Kháng nghị và Thử nghiệm Sáng chế đã thiết lập IPR. Sau khi Windy City xác định các khiếu nại mà họ khẳng định trong vụ kiện vi phạm, Facebook đã đệ trình hai đơn kiện bổ sung cho IPR về các khiếu nại và động thái bổ sung để tham gia vào các IPR đã được thiết lập. Thanh thời gian một năm của 35 USC 315 (b) đã trôi qua. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã thiết lập các IPR mới và cấp phép tham gia, sau đó cho rằng Facebook đã thể hiện bằng chứng vượt trội về bằng chứng rằng một số tuyên bố bị thách thức, bao gồm một số tuyên bố chỉ bị phản đối trong quá trình tố tụng tham gia sau đó, là hiển nhiên không thể gửi được nhưng đã không cho thấy rằng những tuyên bố khác là không thể gửi được.

Hội đồng đã sai lầm khi cho phép Facebook tự tham gia vào một thủ tục mà nó đã là một bên và cho phép Facebook thêm các xác nhận quyền sở hữu mới đối với IPR thông qua người tham gia đó. Tòa án cho rằng các quyết định về tính rõ ràng đối với các tuyên bố được lập ban đầu được hỗ trợ bởi bằng chứng đáng kể. Hội đồng quản trị đã sai lầm khi cho phép Facebook tự tham gia vào một thủ tục mà nó đã là một bên và cho phép Facebook thêm các xác nhận quyền sở hữu mới đối với IPR thông qua người tham gia đó. Tòa án cho rằng các quyết định về tính rõ ràng đối với các tuyên bố được lập ban đầu được hỗ trợ bởi bằng chứng đáng kể. Hội đồng quản trị đã sai lầm khi cho phép Facebook tự tham gia vào một thủ tục mà nó đã là một bên và cho phép Facebook thêm các xác nhận quyền sở hữu mới đối với IPR thông qua người tham gia đó. Tòa án cho rằng các quyết định về tính rõ ràng đối với các tuyên bố được lập ban đầu được hỗ trợ bởi bằng chứng đáng kể.

Windy City Innovations, LLC (“Windy City”) đã nộp đơn khiếu nại cáo buộc Facebook, Inc. (“Facebook”) vi phạm Số bằng sáng chế của Hoa Kỳ. 8.458.245 (“bằng sáng chế’ 245 ”); 8,694,657 (“bằng sáng chế’ 657 ”); 8,473,552 (“bằng sáng chế’ 552 ”); và 8,407,356 (“bằng sáng chế’ 356 ”). Vào tháng 6 năm 2016, đúng một năm sau khi nhận được đơn khiếu nại của Windy City, Facebook đã kịp thời yêu cầu xem xét giữa các bộ phận (“IPR”) đối với một số yêu cầu của mỗi bằng sáng chế. Vào thời điểm đó, Windy City vẫn chưa xác định được các tuyên bố cụ thể mà họ khẳng định trong thủ tục tố tụng của tòa án quận. Hội đồng Kháng nghị và Thử nghiệm Bằng sáng chế (“Hội đồng”) đã thiết lập quyền SHTT của mỗi bằng sáng chế. Vào tháng 1 năm 2017, sau khi Windy City xác định được các tuyên bố mà họ khẳng định trong vụ kiện tại tòa án quận, Facebook đã đệ trình hai đơn kiện bổ sung về quyền sở hữu trí tuệ về các khiếu nại bổ sung của các bằng sáng chế '245 và' 657, cùng với các động thái tham gia vào các IPR đã được thiết lập. trên các bằng sáng chế đó. Vào thời điểm nộp đơn đó, thanh thời gian một năm của § 315 (b) đã trôi qua. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã thiết lập hai IPR mới của Facebook, cho phép Facebook chuyển động tham gia và chấm dứt các IPR mới. (Bản 2) Kết luận: rằng ngôn ngữ rõ ràng và không rõ ràng của 35 U.S.C. § 315 (c) không cho phép người kết hợp cùng một bên và không cho phép người kết hợp các vấn đề mới.

Ý kiến của hội đồng:

Theo quy định tại 35 U.S.C. § 315 (b), Windy cho rằng Hội đồng đã sai lầm chấp nhận đơn kiện nộp muộn của FB. Theo đó liên quan đến khởi kiện cáo buộc về bằng sáng chế sẽ không được chấp nhận nếu nộp sau hơn 1 năm để từ ngày có đơn khởi kiện.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị xác định rằng Facebook đã không quá chậm trễ trong việc thách thức các cáo buộc mới trong đơn kiến nghị thứ hai được gửi với tư cách khác.

Hội đồng có quyền tài phán theo 28 USC § 1295 (a) (4) (A) .

Hội đồng nhận thấy rằng, bất kể ngôn ngữ mà họ sử dụng, Hội đồng quản trị có thể đã có ý định truyền đạt rằng họ đang tham gia Facebook với tư cách là một bên tham gia các quyền sở hữu trí tuệ đã được thiết lập trước đó và không tham gia các thủ tục quyền sở hữu trí tuệ mới được thiết lập.

Do đó, hội đồng cho rằng ý nghĩa rõ ràng và rõ ràng của § 315 (c) không cho phép người tham gia hai thủ tục tố tụng và không cho phép Giám đốc tham gia một người vào một thủ tục mà người đó đã là một bên.

§ 315 (c) cho phép một người tham gia với tư cách là một bên, không phải "người tham gia" của hai thủ tục tố tụng.

Theo những điều đã nói ở trên, chúng tôi cho rằng các quyết định tham gia của Hội đồng quản trị, cho phép Facebook tự tham gia vào một thủ tục mà nó đã là một bên và thêm các vấn đề có giới hạn thời gian đối với IPR, là không phù hợp theo § 315 (c ).Do đó, chúng tôi bỏ qua một phần quyết định bằng văn bản cuối cùng của Hội đồng quản trị đối với các khiếu nại được bổ sung không đúng cách.

Quan điểm bổ sung:

Đưa ra các cách giải thích trong các vụ án tương tự để so sánh các hiểu đúng về § 315 (c ). Các vụ án được đưa ra như Chevron deference, see Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984 Skidmore deference, see Skidmore v. Swift & Co., 323 U.S. 134, 140 (1944) và Hội đồng Ý kiến ​​Trước tiên đã đưa ra 3 vấn đề chính cần giải quyết:

1. Theo quy định 35 USC § 315 (c) người khởi kiện có thể tham gia vào một thủ tục mà họ đã là một bên không?

2. 35 USC § 315 (c) có cho phép kết hợp các vấn đề mới vào một thủ tục hiện có không?

3. Sự tồn tại của thời hạn theo 35 USC § 315 (b) , hoặc bất kỳ dữ kiện liên quan nào khác, có bất kỳ tác động nào đến hai câu hỏi đầu tiên không?

Quyết định cuối cùng bằng văn bản của Hội đồng về bằng sáng chế '245 được xác nhận đối với các yêu cầu 1–15, 17 và 18 và bị bỏ trống và điều chỉnh lại đối với các yêu cầu 19 và 22–25. Quyết định cuối cùng bằng văn bản của Hội đồng về bằng sáng chế '657 được khẳng định đối với các yêu cầu 189, 334, 342, 348, 465, 580, 584, và 592, đồng thời bị bỏ trống và sửa lại đối với các yêu cầu 203, 209, 215, 221, 477, 482, 487, và 492. Quyết định bằng văn bản cuối cùng của Hội đồng về bằng sáng chế '552 được khẳng định. Quyết định cuối cùng bằng văn bản của Hội đồng về bằng sáng chế '356 được khẳng định đối với các yêu cầu 1–9, 12, 15–28, 31 và 34–37. Kháng nghị của Facebook về quyết định bằng văn bản cuối cùng của Hội đồng quản trị về '356 bị bác bỏ như một cuộc tranh luận liên quan đến các yêu cầu số 14 và 33

Luật áp dụng:

35 U.S.C. § 315

Đoạn 315- Liên quan đến các thủ tục hoặc hành động khác

28 USC § 1295 (a) (4) (A)

Đoạn 1295 -Thẩm quyền của Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ đối với Liên bang

35 U.S.C. § 315 điều chỉnh mối quan hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ và các thủ tục tố tụng khác. Phần 315 (b) và (c) đọc thuộc lòng:

(b) Hành động của chủ sở hữu bằng sáng chế. — Một cuộc xem xét giữa các bộ phận có thể không được tiến hành nếu đơn yêu cầu thủ tục được nộp sau hơn 1 năm kể từ ngày mà người khởi kiện, bên thực sự có lợi ích hoặc bí mật của người khởi kiện được tống đạt khiếu nại cáo buộc vi phạm bằng sáng chế. Giới hạn thời gian nêu trong câu trước sẽ không áp dụng cho một yêu cầu tham gia theo tiểu mục (c).

(c) Người tham gia. — Nếu Giám đốc tổ chức một cuộc xem xét giữa các bộ phận, Giám đốc, theo quyết định của mình, có thể tham gia với tư cách là một bên của các bộ phận đó xem xét bất kỳ người nào nộp đơn yêu cầu hợp lệ theo mục 311 mà Giám đốc, sau khi nhận được một phản hồi sơ bộ theo mục 313 hoặc hết thời gian nộp đơn phản hồi như vậy, xác định đảm bảo việc tổ chức một cuộc xem xét giữa các bộ phận theo mục 314.

Và các áp dụng các vụ kiện tương tự.

Tải Bản án tại đây: 18-1400.opinion.9-4-2020_1647920

CONTACT US:

 

Lawyers in Da Nang:

99 Nguyen Huu Tho, Quan Hai Chau, Da Nang city

Lawyers in Hue:

56A Dien Bien Phu, Hue City, Thua Thien Hue

Lawyers in Phu Quoc:

65 Hung Vuong, Duong Dong town, Phu Quoc island district

Lawyers in Quang Ngai:

359 Nguyen Du, Quang Ngai City, Quang Ngai Province.

Lawyers in Ha Noi

Room 501, 5th Floor, No. 11, Lane No. 183, Dang Tien Dong Street, Dong Da District, Ha Noi

Lawyers in Nghe An

 No. 19 V.I Lenin street, Vinh City, Nghe An Province

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Phone: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

T SÁCH NGH LUT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIĐÀN NGH LUT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Youtube: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

Telegram: https://t.me/luatsufdvn

Group “Legal forum for foreigners in Vietnam”: https://www.facebook.com/groups/legalforeignersinvietnam

Hotline tư vấn: 0935 643 666
Zalo